بریده روزنامه

۱۳ شهریور ۱۳۸۶

روابط عمومی استانداری

استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار با مقامات امنیتی ایالت بلوچستان پاکستان بر توسعه روابط دوجانبه تاکید کرد.